*/ ?>

Kronetorp

Solna stadsbyggnadsförvaltning

Farsta Centrum Header

Farsta Centrum

vyFrån ABC-stad till stadens ABC
Staden har en vision om att Farsta år 2030 är den levande kompletta stadsdelen som visar vägen för ett expanderande söderort. En stadsdel för alla, där man både bor och arbetar och där mångfalden berikar stadslivet.

Vi blev inbjudna av Stockholm stad att delta i ett parallellt uppdrag där resultatet kommer att utgöra en del av planprogrammet för Tyngdpunkt Farsta. Uppdraget syftade till att ta fram en stadsstruktur för Farsta centrum som innebär en omvandling från ett förortscentrum med bilinriktning till en stadskärna i en promenadstad. För att uppnå denna vision formulerade vi ett stadsbyggnadskoncept – ett stadens ABC – som ligger till grund för vårt planförslag:

A. Trygg och levande stad

En del i en levande stad är ett fungerande och välmående centrum. Vi vill skapa en stad utifrån människans behov och skala, en stad för alla.

B. Urbant kopplad grönska och attraktiva offentliga rum

För att skapa en stad för alla krävs väl gestaltade gator, parker och torg samt en mångfald av lokaler och offentliga ytor där människor i alla åldrar, såväl kvinnor som män, känner sig trygga och välkomna. De gröna miljöerna bidrar till stadsdelens profil och status.

C. Hållbart resande

En förutsättning för en levande och trygg stad är att människor är i rörelse och använder det offentliga rummet. Vi vill därför prioritera gång- och cykeltrafik och byta ut öde parkeringsplatser och trafikleder till en levande stadsväv med rikt innehåll.

Planförslaget bygger på att bryta igenom och skapa samlande stråk genom centrum. Lägga till en ny årsring och förtydliga mötet med omgivande bebyggelse. Utveckla ett centrum i stadens hjärta och skapa trygga och attraktiva miljöer för människan. Bebyggelseförslaget innehåller ca 63 000 kvm handel, 100 000 kvm bostadsyta (ca 1 000 lägenheter) och 16 000 kvm verksamhetsyta.

Typ Stadsutveckling
Fas/uppdrag Parallellt uppdrag inför programarbete
Kontakt Urban Minds Johanna Lundberg
Beställare Stockholms stad
Samarbete ElinderSten Arkitekter, Lovely landskap, WSP
Planeringsår 2014-


vy
vy
vy
vy
vy
vy

Nästa projekt