Annedal

Söderstaden, Slakthusområdet

Järvastaden Header

Järvastaden

 

En stadsdel med småstadskänsla
Järvastaden är en ny stadsdel i norra Solna och Sundbyberg i direkt anslutning till grönområdena längs Igelbäckens dalgång. Utbyggnaden av Jär­vastaden påbörjades hösten 2005 och fullt utbyggt kommer stadsdelen rymma mer än 5 000 bostäder.

Johanna Lundberg arbetade under åren 2006-2007 för Nyréns arkitektkontor med gestaltningen av kv Grönlingen m fl, en etapp som innehåller ca 1 100 lägenheter, verksamhetslokaler, skola, förskolor, stadsdelstorg samt kringliggande gatu- och parkstruktur. Arbetet omfattade att, på uppdrag av Järvastaden AB och i nära samarbete med Solna stad, ta fram en stadsplan samt gestaltninsgprin­ciper för den nya stadsdelen. Arbetet spände från tidig analys med förslags- och gestaltningssidéer till framtagande av underlag till detaljplan, detaljplanehandlingar samt ett kvalitets- och gestaltningsprogram.

Den föreslagna bebyggelsen utgör en blandad stadsbebyggelse som bygger på trädgårdstadens planeringssätt med tydliga park- och gaturum och en blandad användning. Bebyggelsen är utformad med en tätare struktur av flerbostadshus kring ett stads­mässigt gaturum i de centrala delarna av området. Bostäderna trappar sedan av i höjd norrut mot omgivande grönområden. Områdets norra halva utgörs av radhus, kedjehus eller parhus i två och tre våningar.

Under 2009 fick sedan Johanna som ansvarig arkitekt i uppdrag att göra en strukturöversyn av den fördjupade översiktplanen för de återstående etapperna av Järvastaden. Arbetet omfattade landskaps- samt hållbarhetsanalys, framtagande av en ny strukturplan, exploateringsberäkningar samt vissa textjusteringar i den fördjupade översiktspla­nen. Den reviderade stadsplanen bygger på en ökad stadsmässighet med nya och tydligare stråk mellan bebyggelseområdena.

 

Typ Stadsutveckling och fysisk planering
Fas Planprogram och detaljplan
Uppdrag Analys, strukturplan, detaljplan, gestaltningsutredningar, gestaltningprogram, underlag till fördjupad översiktplan
Kontaktperson Urban Minds Johanna Lundberg
Planeringsår 2007-2012

 

Bild: Nyréns arkitektkontor

Nästa projekt