*/ ?>

Den bästa stadsdelen för världen

Rosenhill

Kärrtorp Header

Kärrtorp

Hyresrätter till Svenska Bostäder vy vy

 

 

Arbetet bestod i att ta fram en ny strukturplan och en tänkt process med syfte att komplettera Kärrtorp med cirka 600 bostäder i ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge, som anpassas varsamt men tydligt mot Nacka naturreservat samt Kärrtorps IP. Planen förtydligar även befintliga grönstråk och kompletterar Kärrtorp centrum stadsstruktur med nya offentliga platser. Lokaler för centrumändamål möjliggörs i bottenvåningarna för att aktivera gatulivet. En ny förskola med 6 avdelningar föreslås placeras intill naturreservatet vid befintlig tennishall.

 

Typ Urban design
Fas Samråd
Uppdrag Strukturplan
Kontakt Urban Minds Johanna Lundberg & Daniel Larsson
Beställare Svenska bostäder
Planeringsår 2015-

 
vy
vy

Svenska Bostäder har ett stort bestånd i Kärrtorp och har därför en unik möjlighet att ta ett helhetsgrepp över stadsdelen. Den föreslagna bebyggelsen består av en blandning av grupperade lamellhus, effektivt placerade för att komplettera Kärrtorps stadsstruktur med fler och bättre definerade offentliga platser. Gator och torg får tydliga entreér till värdefull natur med ett publikt fokus genom föreslagna aktiviteter.

vy
vy

Det nya området binder samman Björkhagen, Bagarmossen och Kärrtorp. Angreppsättet i förslaget är främst en förbindelse mellan människor genom ett aktivitetsstråk, en urban stig, där gående och cyklister har företräde och ges möjlighet till gena och händelserika stråk, medan bilisterna får slingra sig fram i låg fart.
vy

Nästa projekt