*/ ?>

Stångholmsbacken

Östra Tomtaklint

Knivsta Header

Knivsta

Fler spår som ger mer blandstad

Urban Minds har tillsammans med ett antal underkonsulter fått i uppdrag att planera för ny blandstad innehållande upp till 15 000 bostäder fram till 2057. Att växa från dagens 7 000 bostäder till 22 000 under en 40-årsperiod innebär en mängd avväganden och långsiktiga strategier och vi är glada att vara med på resan!

Typ Projekt- och processledning, rådgivning, strukturplan
Uppdrag Inför programarbete
Kontakt Urban Minds Caroline Björk Novak & Joakim Lindmarker
Samarbete Lindroos Arkitekter, Iterio, mfl
Beställare Knivsta kommun
År 2018 – pågående

Knivsta är idag en välmående småstad på behändigt pendlingsavstånd till både Uppsala och Stockholm. Mot bakgrund av Knivstas centrala läge i tillväxtregionen har ett avtal ingåtts med staten där kommunen lovar att se till att 15 000 nya bostäder kan uppföras i en blandad och hållbar stadsstruktur fram till 2057, i utbyte mot att staten bygger ut järnvägen från två till fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm samt bygger en ny station i Alsike.

Under 2019 har vi bland annat tagit fram en övergripande målbild för Knivsta – Alsike samt en fördjupad programskiss/struktur för Västra Knivsta. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med kommunen, bland annat genom workshopar med lokalpolitiker och tjänstepersoner. Både målbild och programskiss utgör tidiga skisser med syftet att skaffa en första överblick, och i nuläget är det arbetsmaterial och inte beslutade handlingar.

IMG_8585_rev
Utvärdering av framtidsbilder utifrån hållbarhetskriterier.

Framtidsbilder
Vi påbörjade arbetet 2018 och utgår från en vision om en modern småstad med förankring i en levande landsbygd. Hur bibehålls närheten till naturen samtidigt som urbana värden läggs till? Hur hanteras områdets värdefulla jordbruksmark? Hur ser kollektivtrafikförsörjning ut nu och i framtiden?

Utifrån slutsatserna från en platsanalys togs fyra alternativa framtidsbilder fram för att undersöka olika sätt som Knivsta och Alsike skulle kunna se ut år 2057. Framtidsbilderna utgjordes av övergripande struktur för bebyggelse, mobilitet och grön/blåstruktur, men skilde sig åt vad gäller täthet och bebyggelsens placering. Framtidsbilderna utvärderades av både lokalpolitiker och tjänstepersoner utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Utifrån utvärderingen av framtidsbilderna utvecklades en samlad målbild.

Västra_Knivsta_Målbild_190918_högupplöst
Målbild för Knivsta och Alsike 2057. Version 2019-09-18. Ej beslutad handling.

Målbild 2057 – småstad blir småstad
Knivsta, Alsike och Ar år 2057 är en sammankopplad funktionsblandad småstad med en mobilitetsloop som utgör bygdens ryggrad runt ett grönt hjärta. Här finns både den täta stadens kvaliteter och de självförsörjande byarnas frihet och innovation. Service finns framför allt i kärnorna vid resecentrumen i Knivsta och Alsike men även längs det östra stråket och i byarna. Hittar man inte det man söker i den ena kärnan tar man sig snabbt till den andra med buss eller cykel – det är nära!

– En stad med tre noder (Knivsta, Ar, Alsike) samt några byar.
– Runt 25 000 bostäder och 55 000 invånare totalt.
– Mänsklig skala! Huvudsaklig bebyggelseskala är två till fem våningar.
– Täthet ger närhet! Bebyggelsen är samlad i kärnorna, i det östra stråket och i de västra byarna. Verksamheter finns i hela strukturen men med tyngdpunkt i kärnorna.
– Knivstas gröna hjärta! Trunsta träsk med omgivande naturmark är ett rekreativt nav för hela kommunen.
– Från bil på landsväg till kollektivtrafik i mobilitetsloop! Kapacitetsstarka linjer för kollektivtrafik, cykel och gång har höga vistelsevärden och utgör stadens pulsåder.

Nästa projekt