*/ ?>

Nya Eriksberg

Farsta Centrum

Kronetorp Header

Kronetorp

vyvyNy kollektivtrafiknära stadsbygd i den intensiva utvecklingsregionen Malmö- Lund
Burlöv station blir 2020 en regional kollektivtrafiknod längs södra stambanan. Kronetorpsområdet ligger strategiskt invid det nya stationsområdet och kommer med sin nya bebyggelse länka samman småstaden Arlövs ytterområden med Åkarps villasamhälle.

Vårt förslag Urbana vångar utarbetades till en inbjuden projekttävling 2013, med syfte att ta fram en skelettplan för Kronetorpsområdet. Urbana vångar är en långsiktig hållbar utvecklingsplan med generalitet och specifika element, som kan byggas ut flexibelt i etapper där varje del skapar upplevelsemässigt hela miljöer med ekonomisk bärkraft.Planen hämtar sin riktning och struktur från det existerande landskapet med indelning i vångar (Vång – del av en bys åkermark före enskiftet -Wikipedia). Kronetorps gård lägger riktningen för strukturen som bildar långsträckta siktlinjer i historiskt viktiga landskapsaxlar. Parkvången vindlar genom stadsdelen och bildar ett gemensamt rum för aktivitet och möten. Stadsdelen kantas av Vallen – ett grönt rekreativt landskapselement som blir en naturlig länk mellan stad och landsbygd och skyddar den inre strukturen från vindar och omgivande buller. Loopen binder samman stadsdelen mötesplatser och funktioner. Stadsodlingsfält integreras i stadsplanen och minner om odlingslandskapet betydelse.

 

Typ Stadsutvecklingsprojekt
Fas/Uppdrag Parallellt uppdrag inför detaljplanearbete
Kontakt Urban Minds Johanna Lundberg
Beställare Burlöv kommun, Kronetorp Park AB och Aqua Interiör AB
Samarbete Kjellander + Sjöberg, Urbio, TUB och Iterio
Planeringsår 2013-2014

 

vy
vy
vy
vy
vy

Nästa projekt