*/ ?>

Solna stadsbyggnadsförvaltning

Alvik

Kvarnholmen Header

Kvarnholmen

 

Stad möter skärgård
Hästholmssundet och Gäddviken är den sjätte och sista etappen i stadsutvecklingsprojektet Kvarnholmen i Nacka kommun.Området har fantastiska förutsättningar för att bli en attraktiv stadsmiljö. Platsens största kvaliteter är det vattennära läget vid Svindersviken och den dramatiska topografin mot söder som erbjuder stora möjligheter till utblickar och goda ljusförhållanden. Målsättningen med planeringsarbetet är att utveckla en levande och varierad stadsdel där platsens kvaliteter tas tillvara samtidigt som nya rörelsestråk, målpunkter och funktioner skapas och ger förutsättningar för ett urbant liv.

Vi har anlitats av Kvarnholmen Utveckling AB som stadsbyggnadsstrateger. I uppdraget ingår bland annat att rådge projektmedlemmarna i process- och planeringsfrågor, medverka vid framtagandet av olika planeringsunderlag, stötta övriga arkitektkompetenser i gestaltningsarbetet,leda workshops och hjälpa till med att formulera mål och övergripande stadsutvecklingsprinciper.

Förslaget som tagits fram av Kjellander + Sjöberg och Urbio rymmer 900-1 200 nya bostäder, kommersiella lokaler, en förskola för 200 barn, en mindre återvinningscentral och publika stadsrum på gammal industrimark. Förslaget innebär även att Hästholmssundet återskapas i form av en ny kanal som tydligt definierar Kvarnholmen som en ö.

 

Typ Strategisk rådgivning, fysisk planering och stadsutveckling
Fas Underlag till start-pm
Uppdrag Plan- och processtöd, övergripande stadsutvecklingsprinciper, workshop
Kontakt Urban Minds Daniel Larsson
Beställare Kvarnholmens utvecklings AB
Samarbete Kjellander + Sjöberg, Urbio
Planeringsår 2014-

 

Bild: Kjellander + Sjöberg

Nästa projekt