Väsby Entré

Stångholmsbacken

Kvarteret Brädgården Header

Kvarteret Brädgården

Brädgården 1, Nyköping

 

Stadskvarter med ett gemensamt trädgårdsstråk

Detaljplanen för Brädgården 1 möjliggör ett tillskott av cirka 330 bostäder i centrala Nyköping. Förslaget tillskapar servicefunktioner i marknära lokaler och ett sammanbindande grönt rum, ett trädgårdsstråk. Fastigheten har sedan tidigt 1900-tal varit bebyggt med industribyggnader och rymmer idag en bilhall. Planområdet föreslås utvecklas med fyra mindre kvarter. Kvarteren planeras för en hög boendetäthet och med varierade bebyggelsetypologier och höjder för att skapa kvaliteter i både stadsbild och boendemiljö.

Strukturplan och planhandlingar har tagits fram av Urban Minds i nära samarbete med Nyköping kommun, Larsson Ark., Nötudden Fastigheter, Stadsvillan och Urbio.

Typ Strukturplan
Fas Granskning
Uppdrag Strukturplan och planhandlingar
Kontakt Urban Minds Daniel Larsson, Niklas Ljungberg & Anna Kika
Samarbete Larsson Arkitekter, Urbio
Beställare Nötudden Fastigheter, Stadsvillan
Planeringsår 2016-

Illustration Pavel Vavilov studio.

Planområdets största kvaliteter är närheten till stadskärnan, årummet och hamnområdet med rekreationsmöjligheter, service, restauranger mm. Lokalt finns kvaliteter i form av utblickar mot vattnet och uppvuxna träd utmed fastighetens nordöstra gräns. Utvecklingen i planområdet kan bidra till att stärka kopplingen mellan den centrala staden och hamnområdet.

Den nya bebyggelsen föreslås utformas med utgångspunkt i den äldre rutnätsstadens principer med fyra mindre kvarter med varierade bebyggelsetypologier.

Tre övergripande stadsbyggnadsprinciper

vy
Stråket
Mellan de fyra kvarteren skapas ett grönt stråk som kopplar samman kvarterens gårdar med ett gemensamt publikt rum, ett trädgårdsstråk. Stråket rymmer ytor för aktiviteter, upplevelser och möten såväl som för grönska, dagvattenhantering och möjligheter till angöring.

vy
Gröna kopplingar
Det gröna stråket kopplar i sin tur samman kvarterens inre delar med de stråk och parker som finns i omgivningen, såsom bland annat strandpromenaderna längs Nyköpingsån och den långsmala parken i öster. Även kopplingen ner mot rekreationsområdena längs Stadsfjärden är viktig att stärka.

vy
Utsida insida
Mot omgivande gator och platser ska kvarteren ges en stadsmässig och varierad utformning och bidra till en tydlighet i gaturummen. Mot Ringvägen och Folkungavägen ska bebyggelsen i största möjliga mån ha aktiva bottenvåningar. Mot kvarterens inre ges bebyggelsen en lägre och öppnare volymbearbetning. Direkta lägenhetsentréer och uteplatser bidrar till att skapa variation och aktivitet.

vy
Koncept
Bebyggelsen består av fyra mindre stadskvarter med varierade skalor och typologier som knyts samman med ett gemensamt trädgårdsstråk. Mot omgivande gator och parker är bebyggelsen generellt högre och mer stadsmässig men varierar sinsemellan från 4 till 6 våningar.

vyIllustration Pavel Vavilov studio.

De fyra relativt slutna bostadsgårdarna länkas samman med ett inre grönt stråk som kopplas till omkringliggande parkområden. Mot stråket och den nord-sydliga tvärgatan mellan kvarteren går bebyggelsen ner i skala till 2–4 våningar och består i huvudsak av radhus och stadsradhus. Detta både för att skapa goda solljusförhållanden i stråket och för att genom direkta lägenhetsentréer, uteplatser och trappor ge förutsättningar för aktivitet och spontana möten.

vyIllustration Pavel Vavilov studio.

Huvudgatan längs med Ringvägen kompletteras med en tvärgata i nord-sydlig riktning där trafiken föreslås ske mer på de gåendes villkor. Gatunätets finmaskighet skapar flexibilitet i rörelser och bidrar till en god tillgänglighet.

vy Illustration Pavel Vavilov studio.

Lokaler och butiker ska placeras så att de bidrar till ett stadsliv på Ringvägen och Folkungavägen. I sydväst dras bebyggelsen in något för att skapa ett aktivt rum i bra solläge. Genom att göra det skapas även fina utblickar och rörelsemöjligheter mot Nyköpingsån och hamnområdet.

Nästa projekt