Bjussiga Bjärred

Väsby Entré

Lövholmen Header

Lövholmen

 
Kultur, kulturmiljö och social hållbarhet

Urban Minds är samordnare och projektledare för byggaktörsgruppens del i planarbetet för utvecklingen av området Lövholmen i Stockholm. I en nära dialog med dem och Stockholms stad agerar vi för att underlätta processen och hitta lösningar som gagnar alla parter.

Fas Detaljplan
Uppdrag Samordning av planarbetet åt byggherregruppen
Kontakt Urban Minds Daniel Larsson & Kristin Magnusson
Beställare Byggaktörsgruppen, via Skanska Nya Hem
Planeringsår 2018 – pågående

Nuvarande strukturplan, Gehl Architects (2017).

Cementa planerar för att avveckla sin verksamhet i Lövholmen vilket skapar goda möjligheter att utveckla en ny stadsdel med blandning av bostäder och verksamheter med innerstadsliknande kvaliteter. Under 2014 inledde fastighetsägare, byggaktörer och stadsbyggnadskontoret en dialog i syfte för att arbeta fram en vision för områdets framtid.

Ett övergripande mål är att planera för en sammanhållen, tät och levande stadsmiljö och skapa en attraktiv stadsdel med blandat innehåll och offentliga miljöer av hög kvalitet. Strukturplanen ger
möjligheter till en stadsdel med omkring 1500 till 2000 bostäder, en 7-9 skola, fem förskolor, lokaler för centrumändmål och offentliga miljöer med inslag av kulturhistoriska byggnader. Förslaget bekräftar även nuvarande användning av konsthallen Färgfabriken.

Urban Minds har erfarenhet av att hantera de utmaningar som finns i ett stort projekt som Lövholmen. För det första gäller det att förstå olika aktörer med olika drivkrafter, såväl parterna i planen som befintliga aktörer och verksamma i området i dag. Utifrån diskussioner/
överenskommelser i byggherregruppen för vi vissa dialoger med stadens tjänstemän med målet att få en effektiv och bra planprocess. Vi hjälper också till att identifiera och samordna nödvändiga utredningar.