Knivsta

Bjussiga Bjärred

Östra Tomtaklint Header

Östra Tomtaklint

Stadsliv med omtanke vy vy vy

 

Vi vann markanvisningstävlingen i Trosa!
Förslaget som har tagits fram tillsammans med FB Bostad och Larsson Arkitekter, ger ett tillskott på ca 150-160 nya bostäder i Trosa. Ambitionen är att skapa en ny årsring till centrala Trosas traditionella bebyggelse och låta denna möta landsbygden. Landsvägen går genom det nya området likt Trosaån rinner genom Trosa; ett grönt stråk med öppna diken och vassruggar som tillsammans med nya bostadshus ger liv åt platsen. Här har vi hämtat inspiration från centrala Trosa och strävat efter att behålla och vidareutveckla dess stadsväv och kringliggande bebyggelses material, proportioner och skala. Material och uttryck är inspirerat från befintlig bebyggelse i Trosa och fokus ligger framför allt på träfasader, burspråk och snickarglädje som tolkas i en modern tappning. Målet är att skapa en livsmiljö där människor vill vara, uppleva och bo, och samtidigt koppla samman Trosas fina småstad med landsbygdens jordbrukslandskap.
 

Typ Markanvisningstävling
Uppdrag Strukturplan
Kontakt Urban Minds Johanna Lundberg & Anna Kika
Samarbete Larsson Arkitekter
Beställare FB Bostad
Planeringsår 2017-

Förslaget bygger på en övergripande analys av Trosas förutsättningar när det gäller bebyggelsestruktur, service och funktioner, trafiksituation, kopplingar mellan stadsdelar, gröna samband och vilka möjligheter till rekreation som finns.

Området är indelat i fyra kvarter med tydliga privata gårdar samtidigt som flera offentliga rum ger plats för möten och olika aktiviteter. Punkthusen har en offentlig framsida vänd mot övrig bebyggelse och ett lokalt torg samtidigt som skogen rinner ned mellan dess volymer. Ett finmaskigt nät skapar och förstärker befintliga kopplingar mellan omkringliggande områden och ger förutsättningar för levande stadsliv.
 
vy

vy

Fyra kvarter med privata och publika rum
Området är uppdelat i fyra kvarter med såväl inre privata rum som offentliga mötesplatser. Trivsamma aktivitetsstråk kopplar samman Östra Tomtaklint med omkringliggande stadsdelar och skapar en helhet. Här finns tydliga rörelsestråk och definierade gaturum med olika nivåer av offentligt och privat för både besökare och boende.

vy
Flöden och stråk
Genom att förstärka och utveckla Stensundsvägen till en stadsgata med landsvägskaraktär, kan en tryggare och attraktiv trafikförsörjning skapas med sänkta hastigheter. Rörelse med gång, cykel, buss och biltrafik underlättas samtidigt som Sörmlandsleden och Näckrosleden blir en viktig del av stadslivet. Befintlig parkering flyttas inåt och bildar en ny mer levande torgyta och entré till vårdcentralen och området. Boendeparkering utnyttjas flexibelt i gårdskvarteren. Parkeringsfickor varvade med trädplanteringar skapar en stadsmässig stadga och drar ner hastigheterna längs Stensundsvägen.

vy
Nära till rekreation
Vi ser en möjlighet till hållbar dagvattenhantering (avrinning, dike med växtlighet i gatusektionen) som bidrar till att kopplingen till landsbygden, omgivande naturområden och Trosaån blir ett naturligt
element i stadsbilden. Vårt förslag innehåller dessutom en vision om gemensamma mötesplatser t ex i form av kolonilotter, ett utegym intill höjdskillnader och en lekplats.


vy Koppla samman. Landsvägen möter staden.
vy Tre tolkningar av Trosa. Varierande bostadskvarter.

vy

Plats för liv och rörelse
Stråken och kopplingarna mellan stadsdelar och stadens offentliga platser skapar ett finmaskigt nät som bidrar till förutsättningar för stadsliv. Dess stadsmässighet med nya gator och offentliga platser har många entréer som både bjuder in och befolkar gatorna. Aktiva bottenvåningar med lokaler, uteplatser, förgårdsmark och gemensamma utrymmen förstärker stadslivet. Området är en förlängning av Trosa som kopplas samman med Trosaporten, stadens handelsområde och nya infart.

Tre olika hustyper
Området är en förlängning av Trosa och dess stadsmässighet med nya torg och välproportionerliga gaturum med många livgivande entréer. Den föreslagna bebyggelsen består av tre olika hustyper; lamellhus, radhus och punkthus. Genomgående är trämaterial, burspråk och väl omhändertagna fönster- och balkonglösningar. Och precis som vi välkomnar en mångfald av människor i området så har vi även en bred variation i bostadsutbudet: Här finns allt mellan ettor och fyror till townhouses och radhus.

Nästa projekt