*/ ?>

Kärrtorp

Europan13 - Special mention!

Rosenhill Header

Rosenhill

vy

 

 
Detaljplan för Rosenhill
Förslaget ”Fruktkrönet” syftar till att möjliggöra en förtätning av befintlig villabebyggelse, nyexploatering med tätare bebyggelse i form av gruppbebyggda småhus och flerbostadshus i området. Den nya strukturen bevarar områdets naturliga karaktär genom att nytillkommande bebyggelse ska underordna sig de topografiska förutsättningarna. Topografin förstärks med en naturlig övergång från skog till de nybyggda delarna i Vistaberg samt de kommande områdena längs Rosenhillsvägen. Bebyggelsestrukturen anpassar sig till viktiga flöden i området. Husen, mellanrummen, topografin, vägstrukturen, de nyplanterade fruktträden samt gångflödet är utformat för att skapar en helhet och ett rumsligt spännande område.

Projektet är en del av detaljplanen för Rosenhill i Huddinge kommun, som har tagits fram i samarbete med White Arkitekter och ÅWL Arkitekter.

 

Typ Urban design
Fas Samråd
Uppdrag Strukturplan
Kontakt Urban Minds Johanna Lundberg & Daniel Larsson
Beställare Cohen fastigheter
Planeringsår 2016-

 

Området omges närmast idag av skog och villatomter men är även en del av ett större grönområde. Viktiga flöden i området har varit en av grundidéerna till den nya strukturen. Allmänna gator följer de nuvarande stråkens riktning och garanterar tillgängligheten för alla.

vy

Gatan får en intim och rumslig karaktär genom att parhusen och radhusen placeras nära gatan samtidigt som de gröna släppen mellan husen gör gatan luftig. På kvartersmark anläggs parkeringsplatser längs med gatan som varieras med planterade fruktträd, vilket med de gröna släppen mellan husen ger gatan en grön karaktär.

Angöringen till området sker från Rosenhillsvägen. Gatans breder ut sig fölsamt med terrängen och skråar sig upp i området för att minimera ingrepp i topografin.
En del av gatan har en lutning som överstiger tillgänglighetskraven för gång och cykel. Ett tillgängligt stråk anordnas istället för gång och cykel genom den s.k. gymparken. Inom hela området placeras husens entréer mot gatan.

vy

vy

Nästa projekt