*/ ?>

Kvarteret Brädgården

Stångholmsbacken

Stångholmsbacken Header

Stångholmsbacken

Ny stadsbebyggelse för ökad social hållbarhet

I projektet Stångholmsbacken har Urban Minds medverkat från tidig idé till framtagande av detaljplan. I ett första skede togs en gedigen platsanalys med fokus på social hållbarhet fram för att ligga till grund för den framtida stadsutvecklingen där ett överstort gaturum planeras förtätas för att bidra till ökad trygghet och en mänsklig skala. Urban Minds anlitades efter detta av de sex i projektet ingående byggaktörerna för att dels projektleda arbetet med att driva detaljplanearbetet framåt och dels som strukturarkitekt. I arbetet som projektledare har det ingått att samordna byggaktörerna och byggnadsarkitekter, landskapsarkitekter, antikvarier och andra konsultkompetenser och att utgöra projektets representant i dialog med stadsbyggnadskontoret på Stockholm Stad.

Inom ramen för arbetet med strukturplanen har stadsbyggnads- och gestaltningsprinciper, volymstudier och renderingar arbetats fram. Stadsutvecklingsprojektet i centrala Vårberg fokuserar på social hållbarhet med tillskott av cirka 700 bostäder, park, torg och verksamheter. Projektet är en del av Fokus Skärholmen.
Läs mer om projektet här.

Fas Samrådsskede, detaljplan
Uppdrag Strukturarkitekt och projektledare för detaljplan
Kontakt Urban Minds Caroline Björk Novak
Beställare Olov Lindgren AB, med flera byggaktörer
Planeringsår 2017-pågående

Visualisering_Stångholmsbacken_bild5
Västra Vårholmsbackarna – stadskvarter mot park. Visualisering Olof Eriksson (2019).

Illustrationsplan_UM_1_1500
Engagerade i hela planprocessen – från platsanalys, bearbetning av struktur, gestaltningsprinciper till strukturplan och projektledare för detaljplan.

Ny stadsbebyggelse för ökad social hållbarhet
Bebyggelseförslaget bygger på tre bärande stadsbyggnadsprinciper som har arbetats fram utifrån målet att bygga en socialt hållbar och integrerad stadsdel. Stadsbyggnadsprinciperna behandlar bland
annat kulturhistoriska värden, terränganpassning, trygghet och mänsklig skala, dvs faktorer som styr upplevelsen av den framtida stadsmiljön. Avvägningar mellan å ena sidan bevarade av befintliga kulturvärden och å andra sidan kunskap om stadsliv och socialt hållbara stadsstrukturer har löpande gjorts. Resultatet är ett blandat och upplevelserikt bebyggelseförslag i sex olika kvarter där bebyggelsen består av fyra bebyggelsetyper; högdelar, lågdelar, gatuhus och en ny typ av bebyggelse längs Vårholmsbackarna.

Ikoner
Tre bärande stadsbyggnadsprinciper: samhörighet mellan befintligt och nytt, anpassa bebyggelse till topografin samt skapa stadsrum för människan.
Stråk
Stråkkarta.

Bottenvåningszon – bebyggelsens gränssnitt mot allmän plats
Bebyggelsens utformning förhåller sig och samverkar med de offentliga rum som de möter. Det som händer i framförallt bottenvåningens fasad och i förgårdsmarkszonen kan beskrivas som gränssnittet mellan den privata insidan (byggnadens insida) och den offentliga utsidan (det offentliga rummet).
Med utgångspunkt i karaktären av de offentliga rum som byggnaderna möter har området delats in i tre karaktärer med olika gestaltningsprinciper: Aktivt, öppet och stilla gränssnitt.
Gränssnitt2
bottenvåningar

Bebyggelsetyper – Karaktärsbeskrivning och principer

högdel+lågdel
Principillustration högdel och lågdel.

Visualisering_Stångholmsbacken_bild4
Exempel på gestaltning högdel samt lågdel. Vsualisering Olof Eriksson (2019).
gatuhus
Principillustration gatuhus.

Visualisering_Stångholmsbacken_bild3
Exempel på gestaltning gatuhus. Vsualisering Olof Eriksson (2019).
östra_västra
västra
Principillustration östra och västra sidan.

Visualisering_Stångholmsbacken_bild2
Exempel på gestaltning av bebyggelse längs Vårholmsbackarna.Visualisering Olof Eriksson (2019).

Nästa projekt