Lövholmen

Kvarteret Brädgården

Väsby Entré Header

Väsby Entré

 

Ny stadsdel med resecentrum i en modern småstad
Den struktur som har tagits fram i detaljplaneskedet syftar till att bygga samman Runby med centrala Väsby till en sammanhängande stadsdel samt utveckla stationsområdet till en kapacitetsstark kommunikationsknutpunkt, och därmed skapa en av kommunens bärande centrumpunkter. Strukturen är utformad för att skapa en tät och funktionsblandad stadsdel med 1 000–1 400 nya bostäder och 10 000-60 000 kvadratmeter för kontor och centrumfunktioner. Bostäder och verksamheter blandas för att komplettera varandra och ge en levande stadsbygd med trygghet under dygnets alla timmar. Föreslagen struktur, bebyggelse och de allmänna platserna ges en omsorgsfull gestaltning med utgångspunkt i den mänskliga skalan. Planen skapar trivsel genom offentliga mötesplatser som till exempel torg, promenadstråk, parker och trädplanterade gator. Målet är att skapa identitet i alla skalor – den lokala, den kommunala och den regionala.

Läs mer om projektet här på kommunens webbplats.
Typ Fysisk planering, hållbar stadsutveckling
Fas/Uppdrag Strukturplan, planhandlingar och samrådsutställning
Kontakt Urban Minds Peter Lindroos (Lindroos Arkitekter), Karolina Åslund
Beställare Upplands Väsby kommun
Samarbete Kjellander + Sjöberg, SWMS Arkitekter, Iterio, Brandskyddslaget
Planeringsår 2016-

flygbild-01Flygvy över stationsområdet i nuläget med viktiga målpunkter (Bild: Edison reklam).

Urban Minds har sedan sommaren 2016 arbetat med Väsby Entre – ett av våra mest omfattande uppdrag. Tillsammans med Peter Lindroos arkitekter och SWMS arkitekter har vi varit strategiska rådgivare och engagerade i hela planprocessen – från bearbetning av struktur till färdigställande av samrådshandlingar. Vi har haft glädjen att samarbeta i ett integrerat projektteam tillsammans med vassa kollegor från kommunen och många andra konsulter.

Kontoret har som plankonsult varit djupt involverade i arbetat med de bearbetningar av strukturen som gjorts sedan programmet. Vi har också arbetat fram planbeskrivningen, illustrationsplanen och bilagan PM Gestaltningsprinciper. En viktig del i uppdragit har varit att samordna arbetet med övriga konsulter som har deltagit i bearbetningen av strukturen – arkitekter, landskapsarkitekter, riskkonsulter och trafikplanerare.

Illustrationsplan_förminskad
Engagerade i hela planprocessen – från bearbetning av struktur och gestaltningsprinciper till färdigställande av samrådshandlingar (till vänster).

Goda förutsättningar för stadsliv
Väsby har idag sitt centrum en knapp kilometer öster om stationen och området i direkt anslutning till stationen har hittills varit lågt utnyttjat. Den västra sidan har i huvudsak nyttjats som industriområde och den östra har bestått av park och parkering. Den huvudsakliga aktiviteten har skett på den östra sidan, vilken under senare år har utvecklats med bland annat bostäder och ett kulturhus. Kopplingen över järnvägen har varit i behov av att stärkas, både för gående och cyklister och för djur och växter.

Diagram_struktur_innehåll
Planförslagets övergripande struktur. Stadsstråk, torg, topografi samt gröna och blå kopplingar som formar strukturen i Väsby Entré.

Gestaltningsprinciper. Strukturen har delats in i stadsrum med olika karaktär. Till respektive stadsrum hör en karaktärsbeskrivning som ska ge en idé om hur den samlade rumsupplevelsen ska vara. För rummen finns även principillustrationer (se nedan) av representativa utsnitt av stadsrummen, vilka förtydligar principerna för gestaltning och hur de tillämpas.

– Tätt, levande och blandat
Väsby Entré ska bli en tät och levande stadsdel med tydliga stråk och en hög grad av blandning vad gäller funktioner, utformning och ägandeformer.

– Identitetsskapande och tydligt
Väsby Entré ska skapa en tydlig identitet på den lokala, kommunala och regionala skalan genom karaktäristiska samt väl avgränsade stadsrum med god orienterbarhet och nya kulturhistoriska lager.

– Trivsamt, tryggt och tillgängligt
Väsby Entré ska ges en omsorgsfull gestaltning, med utgångspunkt i den mänskliga skalan, med ett gott mikroklimat och attraktiva platser som är lättillgängliga och upplevs trygga för alla.

– Hållbart och flexibelt
Väsby Entré ska tillhandahålla och främja ekosystemtjänster, öka livskvaliteten utan att överanvända resurser, och kunna anpassas till förändrade förutsättningar.
Axo_ladbrovägen

Principer för gestaltning av stadsrummen. Ovan illustration av Ladbrovägens centrala delar.
Små axon
Projektet rymmer även ett nytt landmärke, två torg på vardera sida om järnvägen, två förskolor, två stadsparker. Ett upplevelsestråk med rekreativa och ekologiska värden löper på vardera sida om järnvägsområdet.
ZHA_visual_02
Visualisering i Centralvägens sträckning mot det utvecklade Västra stationstorget (Bild: Zaha Hadid Architects).

Projektet i sin helhet bidrar till att uppfylla Upplands Väsby kommuns vision om en modern småstad genom att stad byggs in några av Upplands Väsbys mest centrala delar. Samtidigt säkrar projektet en utvecklad kapacitetsstark station som klarar av en ökande befolkning.

Komplext stadsbyggnadsprojekt
Planen omfattar ett antal komplexa planeringsfrågor. Några av de centrala frågeställningarna är hur Väsby station och bussterminalen kan integreras i en tät stadsstruktur som är levande och trygg och hur Upplands Väsby kommuns definition av stadsmässighet ska få genomslag i gestaltning av struktur, byggnader och offentliga rum.

Andra centrala frågor är hur riskerna i relation till järnvägsområdet och osäkerheterna kopplade till järnvägens framtida breddning med två nya spår för snabbtåg ska hanteras.

Samrådsutställning
Inför samrådet har vi också bistått i arbetet med samrådsutställningen där vi i nära samverkade med Edison reklam och Text&tanke producerat dels en basutställning och dels ett antal planscher till de öppna husen.

 

Nästa projekt